+421 (2) 45 92 2501

Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednaných služieb (školenia, svadby, oslavy).

Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní zálohovej platby na účet hotela.

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky v nasledovných lehotách:

  • viac ako 28 dní pred uskutočnením je bez poplatku,
  • 28 až 15 dní pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.
  • 14 až 2 dni pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/ rezervácie.

Stornovanie sa uplatňuje v prípade, že objednaná služba nebola vyčerpaná v rezervovaný termín.

Uvedené storno poplatky sa vzťahujú na ubytovanie, prenájom miestností, techniky, stravovania a aj iných objednaných služieb.

Facebook